1. Öyküler dünyanın farklı yerlerinde geçse de okuyanda tuhaf bir “bizden”lik duygusu uyandırıyor; aşkın, kararsızlığın, tekinsizliğin ve yalnızlığın evrensel olduğunu,bu öykülerde kendimizi yazara yakalanmış hissettiğimizde bir kez daha hatırlıyoruz.

Bu cümledeki altı çizili sözle, okurla ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anlatılanları değişik biçimlerde algılama

B) Yaşamla ilgili düşüncelerini pekiştirme

C) Anlatılanları yaşadığını duyumsama

D) Anılarına bağlı olarak mutluluk duygusuna kapılma

E) Okuduklarının doğruluk derecesini düşünme

2.Titizlikle, kılı kırk yararak ortaya koyduğu ürünlerini

kitaplaştırmak için yıllarca bekler; kendi deyişiyle,

onların sirkeleşip sirkeleşmediğini” görmek ister.

Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) İstenilen yetkinliğe ulaşıp ulaşamama

B) Eskiyip unutulma

C) Olumlu ya da olumsuz yönlerden algılanma

D) Zamanla çekiciliğini yitirip yitirmeme

E) Başkalarınca örnek alınma

3. Bir sanatçı olarak, okumaktan, araştırmaktan hiçbir zaman vazgeçmeden sanatta doyumsuzluğu korumak gerektiğine inanıyorum.

Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bir birikim oluşturmaya çalışmak

B) Sanatla ilgilenmekten zevk almak

C) Ulaştığı noktayı yetersiz bulmak 

D) Sanata yön vermeye çalışmak

E) Başarılı yapıtları örnek almak

4.Bu sanatçımız daha kitabın başlarında uyarıyor okurunu: “Ötekini oku; derinde, dipte duranı; ince şeyler bunlar.”  Bu sözler, onun şiirlerinin anlaşılması için kendisinin cömertçe önümüze kattığı kılavuzlardır.Bunlara dikkat edilmezse yanlış anlaşılabilir onun şiiri, tekdüze bir tekrarlanış sanılabilir.

Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ancak şiirsel birikimi olanların kavrayabileceği anlamlar taşıma

B) Açıkça söylenmemiş gizli anlamlar içerme

C) Şairin istemediği yönde yorumlara yol açma

D) Farklı olmaya çalışırken anlaşılmaz olma

E) Karşıt anlamlar taşıma

5. Onun, yazma ve yaratma eylemindeki büyük değişme ve gelişme, kendisinin hem okuru hem de eleştirmeni olmasıyla başladı. Söz gelimi, ilk denemelerinde sıfat kullanma tutkusundan kaynaklanan sanatlı bir anlatımı vardı. Kendisiyle ilk denemeleri üzerinde konuşurken bu tutumuna değinir, “Yine sözcükleri renklerle donatıp onları köpürtmüşsün.” diye takılırdım ona. Kimileyin bunun gerekliliğini savunur kimileyin sesini çıkarmaz, yalnızca gülümser geçerdi. Belli ki bir öz eleştiri sürecine girerdi.

Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Söylenenleri okurun gözünde canlandıracak anlatımlara başvurmak

B) Sözcüklere yeni, çağrışımsal anlamlar yüklemek

C) Söyleyiş yönünden süslü, gösterişli, kof bir yapıyı yeğlemek

D) Sözcüğün birkaç anlamını birlikte kullanmak

E) Kolay anlaşılır, yalın nitelikte ürün vermek

6. Çok küçük, çelimsiz bir örümcekti bu. Mercimek tanesi büyüklüğündeki bedeni yaylanıyor, ama tepeye tırmanma çabası her seferinde —- sonuçlanıyordu. Kimbilir nereden gelip de banyo küvetine düşmüştü. Banyo küvetinin duvarına bir daha tırmandı. Tam doruğa ulaşacakken yine aşağıya —-.

Bu parçadaki boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur?

A) beceriksizlikle – kayıverdi

B) başarısızlıkla – yuvarlanıverdi

C) mutsuzlukla – iniverdi

D) engelle – düşüverdi

E) kötü – hoplayıverdi

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, deyimin anlamıyla ayraç içindeki söz uyuşmamaktadır?

A) Elindeki işi kılı kırk yararak iki günde yaptı. (yavaşça)

B) Yanında konuşanın sözlerine kulak kesildi.(dikkatle dinlemek)

C) Bu oyuncunun sezon boyunca takıma dişe dokunur bir katkısı olmadı. (önemli)

D) Olacakların kokusunu çok önceden almıştı. (sezmek)

E) Lisedeyken çok konuşmayan, ağırbaşlı bir çocuktu. (ciddi)

8.“İçin” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde cümleye ötekiler-den farklı bir anlam katmıştır?

A) Temiz bir çevre için herkes çaba göstermelidir.

B) Sağlıklı ve uzun bir yaşam için spor yapmalısınız.

C) Buradan köye ulaşmak için bir saat yürümelisiniz.

D)Şehrin yabancısı olduğum için gezerken sık sık yolumu kaybettim.

E) Bu işi zamanında bitirebilmek için çok çalışmalıyım.

9. Elbette her yazar okunmak ister. Ama eğer okur için yazmak gibi bir kaygısı varsa, okurunu çoğaltmak, onun hoşuna gitmek ya da ünlenmek için yazıyorsa, gerçek edebiyat okuru onu dışlayacaktır. İster bin, isterse yüz bin okuru olsun, edebiyat,  vize vermek için okurun niceliğine bakmaz, yetkinliğine bakar.

Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Edebiyatta başarı, okurların sayısıyla değil, düzeyiyle ölçülür.

B) Çok sayıda okura ulaşabilmek için toplumsal değerlere ters düşmemek gerekir.

C) Okurları düşünerek yazanlar, kendi gerçek duygularını yansıtamazlar.

D) Tanınma amacıyla yazanlar, çıkarlarını düşünenlerdir.

E) Kimi okur, kendi görüşlerine uymayan yapıtları başarısız sayar.

I.  Pülümür’ün bir dağ köyünde gördüm onu        

    Yaşını sordum, kimi seksen dedi kimi yüz

II. Önüme düştü konukseverce                   

     Soluk kadife mantosu sırtında

III. Beni tek odalı köy yapısı kulübesine götürdü    

     En soylu yoksulluğun toprak döşeli sarayına

IV. Zamanı onda yitirdim ben       

      Yitik zamanlara onda eriştim

10. Yukarıdaki numaralanmış dizelerin hangilerinde

birbirine karşıt çağrışımlar içeren sözler kullanılmıştır?

 

 A) I. ve II.            B) I. ve III.           C) II. ve III.

                D) II. ve IV.          E) III. ve IV.

(I) Ev havalansın diye açtığım pencereyi kapatırken derin bir soluk aldım. (II) Körfezden bembeyaz bir gemi geçiyor. (III) Canım dışarı çıkmak istedi. (IV) Uzun bir yürüyüş yapsam… (V) Bu yürüyüş sırasında İzmir’in sabırsız baharını selamlasam, imbatı koklasam…(VI) Ardından kıyıya oturup denizi seyrederken çayımı yudumlasam, gazetemi okusam…(VII) Sonra, okuduğum heyecanlı romanın son bölümünü bitirsem.

11. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde insana ait bir özellik doğaya aktarılmıştır?

           A) II.      B) IV.     C) V.      D) VI.     E) VII.

12. Folklorik ögelerin kalıplaşmış bir yapısı vardır; bu  da yaratıcılığı sınırlar, diyenler var. Bana göre yanlış bir saptamadır bu. Böyle diyenlerin belleklerinde klişeleşmiş bazı şiirler var. Oysa gerçek çok farklıdır. Folklordan yararlanma türden türe ya da sanatçıdan sanatçıya değişiklik gösterir. Hiçbir zaman folklorik ögeler olduğu gibi kullanılmaz, bunun için de anlatım donup kalmaz.

Bu parçada geçen “donup kalmamak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anlamını yitirmemek

B) Dolaylı söyleyişlere yönlendirmek

C) Basmakalıp bir nitelik kazanmamak

D) Anlatım yeteneğini engellemek

E) Kurallara uygun davranmak

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinden, ayraç içinde  verilen anlam çıkarılamaz?

A) Yeni kredi kartınızı kullanmaya başlamadan, eski kartınızı keserek yok etmeniz herhangi bir sorunla karşılaşmanızı engelleyecektir. (Uyarma)

B) Yeni kredi kartınızın kullanım limiti ile hesap kesim tarihi, eski kartınızla aynıdır. (Eşitlik)

C) Yeni kartınızda yer alan çip, sahtecilik işlemlerini büyük ölçüde ortadan kaldıracaktır. (Önlem)

D) Alışverişleriniz ve nakit çekme işlemlerinizde yeni kartınızı eski kartınız gibi güvenle kullanabilirsiniz. (Benzerlik)

E) Yeni kartınızla yapacağınız bir işlem, eski kartınızın otomatik olarak kullanıma kapatılmasını sağlayacaktır. (Öncelik)

14.Bu değerlendirmeleri yaparken salt metinle karşı karşıya kalmayı yeğledim. Gene de zaman zaman metinlerin arkasında tanıdığım yazarın siluetini gördüm. Emeğe duyduğum saygı, sayfalarda soluyan bir insan, yargılarımı değiştirdi mi bilemem.

Bu parçadaki altı çizili sözlerle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yargılarında yazarın kişiliğinin etkisinden kurtulamamak

B) Metni değişik boyutlarıyla ele almak

C) Nesnel bir tutum takınmak

D) Metnin oluşturuluş serüvenini araştırmak

E) Metnin anlatım dokusu üzerinde yoğunlaşmak

15. Aşağıdaki dizelerin hangisinde düşsel ögeler yoktur?

A) Gördüm sonbahar kanıyor                                 

    Çatlamış dudağında evrenin

B) Seyretsem derinliklerini gökyüzünün                   

    Bulutların biçimden biçime girişini izlesem

C) Uçmasını öğrendim ben de        

    Mavisi eskimiş gökyüzünde

D) Bir rüzgâr geçti buradan    

    Koştum ama yetişemedim

E) Gecenin kâğıdında gözyaşının mürekkebi     

     Herkes kendi uçurumuna bir taş atıyor

16. Nice büyük yazarların en önemli yapıtları başlangıçta geri çevrilmişti. Ama bu yapıtlar, zaferi kazanıp bugün aranan kaynak kitaplar arasına girmeyi başardılar. Bu yapıt da bugün için benzerleri arasında gerilere itilebilir; ama sağlam, özgün bir sanat ürünüyse sonunda hak ettiği değeri bulur.

Bu parçada geçen “gerilere itilmek” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) ilgi görmemek                B) aday gösterilmemek

C) örnek alınmamak         D) gerçeği yansıtmamak

                E) bilimsel olmamak

 

17. Gazeteci olarak, aldığınız haber sizi ne kadar üzerse üzsün, günlük işlerinizi yapmaktan kaçamazsınız. Yine haberleri hazırlayacak, yine sayfaları düzenleyecek,acının üstüne çıkarak işinizi yapacaksınız, yapmak zorundasınız.

Bu parçada geçen “acının üstüne çıkmak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Acısını unutturacak işlerle uğraşmak

B)  İşini severek yaptığını göstermek

C) Üzüntüsünü yenerek görevini sürdürmek

D) Özel yaşamından söz etmemek

E) Olayların iyi yönlerini görmeye çalışmak

18.Ana dilinin, anneden öğrenilen dil olduğu söylenir ama bu, yalın kat bir açıklama bence. Çünkü dil bilimle ilgili sözlükler, ana dilini daha çok, çevrenin dili olarak açıklamaktadır. Ancak, çevrenin dili denilen dil üzerinde annenin etkisi olduğu da yadsınmamalıdır.

Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Genel kanılara uyan

B) Etkisiz olanı etkili gösteren

C) Duygusal gerekçelere dayanan

D) Tartışmaya açık görüşler içeren

E) Basit, derinliği olmayan

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, denemeyle ilgili hem olumlu hem de olumsuz özelliklerden söz edilmiştir?  

A) Deneme sözü, çoğu kez bir düşünce zenginliğini, bazen de düşünce savrukluğunu içerir.

B) Söyleşi tadındaki denemeye disiplin kazandırmak ayrı bir ustalık ister.

C) Denemeci kendini anlatırken zaman zaman okuru edebiyatın arka sokaklarına da götürür.

D) Deneme türünün değişerek, çeşitlenerek günden  güne yaygınlık kazandığını söyleyenler var.

E) Düşüncelere açıklık getiren deneme, okurun bakış açısını zenginleştirir.

20. Aşağıdaki altı çizili sözlerden hangisi anlamca ötekilerden   farklıdır?

A) Yapılan bir araştırmaya göre eğitime ayrılan paranın yaklaşık dört katı, kazanç olarak ekonomiye geri dönmektedir.

B) Araştırmalar göstermiştir ki eğitim süresini bir yıl artırmak, maliyetinin hemen hemen üç katı bir kazanç sağlamaktadır.

C) Eğitim düzeyi yükseldikçe, çalışan bireyin verimliliği neredeyse yüzde on artmaktadır.

D) Az gelişmiş ülkelerin çoğunda ulusal gelirin aşağı yukarı yüzde beşi eğitime ayrılmaktadır.

E) Aynı işi yapan, aynı yaş ve iş deneyimine sahip iki kişiden yabancı dil bileni, öbüründen daha verimli olur. 

21. Aşağıdakilerin hangisinde, yazara ilişkin açıklamayla ayraç içinde verilen nitelik birbiriyle uyuşmamaktadır?

A) Dilin anlatım olanaklarının sınırlarını genişleterek okurlarına yeni dünyaların kapılarını açar. (yaratıcı olma)

B) Olayları, insanları, hatta cansız varlıkları duygulu, renkli bir biçimde dile getirir. (anlatımsal etkileyicilik)

C) Her yaratısından sonra ara vermeden bir yenisini düşünür. (üretkenlik)

D) Anlattıklarına yönelik ipuçları vererek okurun düşünme ve düş gücünü kamçılar. (kişiliğini gizleme)

E) Yapıtlarında, okur yaşananlardan kesitler bulur. (gerçekleri yansıtma)